.....

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

 
  นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์
ค.บ.(เกียรตินิยม) คณิตศาสตร์
ศศ.ม.การสอนคณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 

 

 
นางพรทิพย์ จันปุ่ม
ค.บ.คณิตศาสตร์
ค.ม.หลักสูตรและการสอน 

นางอัญชลี คนหมั่น
ค.บ.(เกียรตินิยม) คณิตศาสตร์
คม.วิจัยการศึกษา

 นางสาวพัดชา บุตรดีวงศ์
วท.บ.คณิตศาสตร์
วท.ม.สถิติประยุกต์
   
นายไกรศรี ภิรมย์
ค.บ.คณิตศาสตร์
กศ.ม.คณิตศาสตร์
นายสมัคร สุรันนา
ค.บ.คณิตศาสตร์
นางอุไรรัก พันโกฎิ
ค.บ.คณิตศาสตร์
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
นายอำนวยชัย ศรีโยธี
ค.บ.คณิตศาสตร์
กศ.ม.คณิตศาสตร์
นางไสลา รูปเหลี่ยม
กศ.บ.คณิตศาสตร์
นางสาวพรปวีณ์ ตาลจรุง
ค.บ.คณิตศาสตร์
วท.ม.คณิตศาสตรศึกษา
นางสาวพรทิพา เมืองโคตร
วท.บ.คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
นางสาวฉันทนา นามวงษา
วท.บ.คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
นางสาวสุจิตรา นิธิเจริญ
ค.บ.คณิตศาสตร์

 


ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557